Winkelwagen

voorwaarden en contact informatie        Algemene informatie en voorwaarden

Poelma Computer Service 
Wierhuisterweg 67
9968AP Pieterburen
Tel 0595-528576

 


Algemene levering - en verkoopvoorwaarden
1. ALGEMEEN
1.Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen Poelma Computer Service, gedane aanbiedingen, met Poelma Computer Service , gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN
2.1 Alle door Poelma Computer Service aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2  Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging, word de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.
2.3 Betaling geschiedt bij aflevering of reparatie. alle prijzen zijn incl. 21% BTW,  Betaling dient voorafgaande aan de levering of uitvoering van de werkzaamheden te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekeningnummer binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij verzuim van betalingen blijven de geleverde goederen eigendom van Poelma Computer Service.
2.4 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. LEVERING
3.1 Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
3.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Poelma Computer Service niet bindend.
3.3 Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval worden begrepen im- en export belemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van ons is Poelma Computer Service gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

 4. RECLAME EN GARANTIE
4.1 Poelma Computer Service verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d.

4.2. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoop bedrag. Onderdelen, die tijdens de garantie periode vervangen dienen te worden, moeten overhandigd kunnen worden met bijbehorende boekjes,verpakkingsmateriaal en installatie software. Indien de klant dit niet kan vervalt de garantie en kan een factuur volgen.
.
4.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 30 dagen.
4.4 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Poelma Computer Service liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Poelma Computer Service zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. 
4.5 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Poelma Computer Service.
4.6 Het indienen van reclames geeft koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.7 De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Poelma Computer Service is nooit aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Wij zijn niet aansprakelijk voor installatie van andere software of problemen die daardoor kunnen ontstaan. Bij het overzetten van datagegevens van uw oude computer ligt de verantwoording betreffende licentie overeenkomsten bij de eindgebruikerPoelma Computer Service kan niet aansprakelijk gesteld
4.8 Indien koper gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom van Poelma Computer Service zijn, op de zaken gebruik maken van illegale software, is koper aansprakelijk voor alle daardoor door Poelma Computer Service eventueel te lijden schade.
4.9 Poelma Computer Service is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisk, floppy's, tapes, banden of andere media dragende producten. U dient zelf te zorgen voor een back-up van uw data
4.10 Als een product of onderdeel niet meer leverbaar is wordt die vervangen door een soortgelijk product ( indien mogelijk).  


4.11 Kosten die voor Poelma Computer Service zijn ontstaan in verband met niet gegronde klachten, dan wel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van koper worden gebracht. 

5. Aansprakelijkheid
5.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor  Poelma Computer Service in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Poelma Computer Service niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Poelma Computer Service .
5.2 De klant vrijwaart Poelma Computer Service te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
5.3 De aansprakelijkheid van Poelma Computer Service blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat wij de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
5.4 Intel®. Intel logo,Intel® Inside,celeron en pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel . Andere handelsmerken of namen die in deze site worden gebruikt verwijzen naar de eigenaren van de handelsmerken of de naam van het product. Poelma computer service wijst elke vorm van belang in eigenaarschap van deze handelsmerken of namen van de hand.
5.5 Freeware of shareware programma,s op onze site kunnen worden gedownload, u dient wel aan de voorwaarden van de auteur te voldoen. Wij nemen geen enkele verantwoording op ons, voor schade in welke vorm dan ook,  veroorzaakt door het gebruik van freeware/shareware programma`s .
6. BETALING 
6.1 De door ons aan koper verstrekte facturen dienen vooruit of contant te worden voldaan.
6.2 Bij niet tijdige betaling is koper over het factuur bedrag c.q. restant daarvan vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
6.3 Wanneer wij een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aaneen derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van koper.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1 Alle door Poelma Computer Service aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Poelma Computer Service totdat koper de aan al zijn verplichtingen jegens Poelma Computer Service terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Poelma Computer Service verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Poelma Computer Service op koper wegens te kort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan..
7.2 Bij niet-nakoming door koper van in lid 1 genoemde verplichting is Poelma Computer Service gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of rechte tussenkomst vereist is de zaken die op grond van eigendomsvoorbehoud of anderszins nog - niet eigendom van ons zijn, terug te nemen, koper is alsdan gehouden om Poelma Computer Service de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Poelma Computer Service te identificeren en verleent Poelma Computer Service reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.
8. ONTBINDING 
8.1 Indien :
a) koper enige op hem berustende verplichting jegens Poelma Computer Service niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b) koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige - surséance van betaling verkeert;
c) op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
9.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.